Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László ellen

 • 102 válasz
 • 35610 megtekintés
*

Geddekas

 • *****
 • 5833
OMME Ellenőrző Bizottsága

Fáskerti László úr elnök

OMME Etikai Bizottsága

Rádi Tibor úr elnök


Tárgy: Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László alapszabály-ellenes magatartása miatt.

Tisztelt Elnök Úr!

A 2005 június 5-én elfogadott alapszabály szerint az OMME közhasznú szervezet.

A közhasznúság nemcsak magas presztízs egy társadalmi szervezet számára, amit az új ci­vil törvény még magasabbra emelt, hanem számos előnnyel jár, hanem többek között le­hetőséget arra, hogy a személyi jövedelemadó felajánlásokat, valamint állami tá­mo­ga­tá­sokat befogadja, sőt európai uniós támogatásokat is csak közhasznú szervezet vehet igény­be. Egy több mint 10 000 tagot számláló társadalmi szervezet, amely nemcsak a tag­jainak, hanem egy me­zőgazdasági szakterületnek az érdekeit képviseli, nem nél­kü­löz­he­ti a köz­hasz­nú­sá­got, hiszen csak ebben az esetben rendelkezik egy sajátos szer­ző­dés­kö­tési ké­pes­séggel, amivel jelentős közfeladatokat pl. a méhegészségügyi hálózat mű­köd­­te­tésének feladatát az államtól átveheti. Számos olyan kisebb-nagyobb pályázati le­he­tőség áll a közhasznú szervezetek részére, ami közhasznú jogállás nélkül el­ér­hetetlen. Ezek kihasználásában ugyan eddig nem jeleskedett egyesületünk, de en­nek nem objektív akadálya volt, hanem a felkészülés és odafigyelés hiányzott.

Euroatlanti integráció, természetvédelem, környezetvédelem, erdővédelem, ter­mő­föld vé­delme, katasztrófavédelem, egészséges emberi élet védelme, állat és nö­vény­egész­ség­ügy, tudományos kutatás, műszaki fejlesztés elősegítése, is­me­ret­terjesztés, oktatás, to­vább­képzés, magyar termékek piacra jutásának elő­se­gí­té­se, a piaci verseny tisztasága, csa­lá­di gazdaságok működésének elősegítése, fi­a­tal gazdálkodók indulásának elő­se­gí­tése, mind mind olyan törvényekben meg­fo­gal­mazott közfeladat, amelynek területén az OMME találhat magának közhasznú fe­ladatot és pályázati lehetőséget magyar és nem­zet­közi szintéren egyaránt.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű­kö­dé­séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75 § (5) szerint a törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve ki­emel­ke­dő­en közhasznú jog­ál­lás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig to­vábbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése e­lőtt megszerzett, valamint a jog­sza­bályok által számára biztosított ked­vez­mé­nye­ket, jogállása közhasznú. Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kie­mel­ke­dő­en közhasznú jog­ál­lású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való meg­fe­le­lése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő köz­hasznúsági nyil­ván­tartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jog­ál­lás­hoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szer­ve­zet nyil­ván­tar­tá­­sára illetékes szerv törli az e tör­vény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett köz­hasz­nú, illetve kiemelkedően köz­hasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szer­vezet iga­zol­ja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt ké­rel­­mét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi fel­té­te­lek­nek megfelel.

Az OMME elnöke Dr. Mészáros László benyújtotta az OMME 2013. évi közhasznú je­len­té­sét a bíróságra, azonban nem újította meg a közhasznú nyilvántartásba vé­tel iránti ké­rel­­met, amelyet legkésőbb 2014 május 31-ig kellett volna szer­ve­ze­tünk­nek megtennie. Szer­vezetünk a bíróság közlése szerint a jogszabály erejénél fog­va elveszítette a köz­hasz­­nú jogállását. Ugyanakkor az OMME igényelt olyan tá­mogatást, amelyre csak köz­hasz­nú jogállású szervezet  jogosult.

Az OMME elnöke Dr. Mészáros László nem terjesztette a 2014 évben tartott Or­szá­gos Ve­zetőségi ülés és a Küldöttgyűlés elé azokat a dokumentumokat, amely alap­ja lehetett vol­na a szervezet közhasznúságának további fenntartásához, sőt az új Polgári tör­vény­könyv­nek való megfelelés is alapszabály-módosítást igé­nyelt volna. Tette ezt úgy, hogy jogi végzettsége révén fokozottan tudatában volt tet­tei következményének, továbbá jog­vég­zett emberek segítségének igény­be­vé­te­lével a teljesítésnek akadálya nem volt. Sőt a kül­döttgyűlés nyilvánossága előtt ki­jelentette, hogy az alapszabály módosítása tekin­te­té­ben a törvényi meg­fe­le­lés­hez szükséges intézkedések határideje 2016-os év.

A 2014 évi tavaszi és az őszi Országos Vezetőségi ülésen valamint a tavaszi Kül­dött­gyű­lé­sen az OMME elnöke Dr. Mészáros László felvetette, hogy a szer­ve­ze­tünk közhasznú jogállásának fenntartása nem indokolt, nehezen teljesíthető, nagy gazdasági előnnyel nem jár, ugyanakkor a 2014 áprilisi Küldöttgyűlés eb­ben a kérdésben nem hozott a köz­hasz­núságot elvető határozatot, ezért a tagság 2005-ben kinyilvánított akarata a köz­hasz­núságról továbbra is érvényben van.

Az OMME elnöke Dr. Mészáros László nem hívta fel a figyelmét az Országos Ve­ze­tő­ségi ülés és a Küldöttgyűlés tagjainak arra, hogy milyen következménye van an­nak, ha nem készül az új Polgári törvénykönyvnek és a civil tv-nek megfelelő új alapszabály és a 2013. évi közhasznúsági jelentés az új alapszabály nélkül kerül a bíró elé, akkor az OMME a közhasznúságát a törvény erejénél fogva el fogja ve­szí­te­ni. Ily módon az OMME elnökének, Dr. Mészáros Lászlónak az akarata érvényesült.

Dr. Mészáros László kötelezettségszegése, hogy bár tudatában volt az alap­sza­bályból fa­ka­dó törvényi kötelezettségének, visszaélt pozíciójából fakadó le­he­tő­ség­gel és meg­té­vesz­tető magatartásával az OMME legfőbb döntéshozó szer­ve­i­nek tagjait abban a hi­szem­­ben tartotta, hogy 2016-ig várhatnak az alapszabály megújításával. Ezzel az OMME leg­­főbb döntéshozó szervei akaratukon kívül is alapszabályszegő módon mulasztásos tör­­vénysértésbe estek.

Alapszabályunk kimondja, hogy az elnök felelős az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működéséért, ezért kérem ennek a súlyos ügynek a rendkívüli kül­dött­­gyűlésen való napirendre vé­te­lét, ér­demi kivizsgálását és dr. Mészáros László el­ma­rasz­talását, OMME elnöki tiszt­sége alóli azonnali felmentését.

Tisztelettel

Csuja László

OMME tag és küldött
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

Geddekas

 • *****
 • 5833
Kérem az OMME tagjait és tagszervezeteit, hogy gondolják át az alábbi kérelemben írottakat. Ha egyetértenek vele, akkor személy szerint, sőt tagszervezetként is csatlakozzanak az etikai és fegyelmi vizsgálati kezdeményezésemhez. Kérem továbbá, hogy itt a fórumon írásban is fejtsék ki álláspontjukat, csatlakozásukat.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

Köz-Haszontalanok Vagyunk!

Tisztelt Csuja László!
Ezt írja a fegyelmi eljárás kezdeményezésében:

"Szer­vezetünk a bíróság közlése szerint a jogszabály erejénél fog­va elveszítette a köz­hasz­­nú jogállását. "

Magyarán szólva akkor most haszontalanok vagyunk a köznek?
Egyáltalán mit jelent a közhasznúság, miért jó az nekünk?
Sokan sokféleképpen megfogalmazták, de nekem nagyon tetszett Dr. Fendrik Péter beszéde a legutóbbi OV-n.
Ott kifejtette, hogy a magyar méhészeknek sokkal nagyobb a társadalmi elfogadottsága, ha közhasznú szervezet tagjai. Itt kitért rá, hogy a méhekért aggódó méhész, egyben az egész rovarvilágot, és minden beporzót véd, ezzel egy közfeladatot lát el. Az, hogy elveszítette az egyesület a személyi jövedelem adóból kapható 1%-ot, meg, egyéb hátrány éri a különböző pályázatokon az is megdöbbentő.
Sajnos ki kell mondanunk az OMME elnöke a közhasznúságunk elvesztésére rájátszott.
Ennek ékes bizonyítéka a legutóbb Vácon tartott beszéde, ahol a közhasznúság előnyét kérdőjelezte meg.
A méhészek akaratával, és alapszabályunkba ütköző dolog miatt a felelőssége nem kérdőjelezhető meg.
De mit csinált az IB? Azon kívül, hogy kitoloncolja az egyesület tagokat, OV tagokat, és elnököket, üzletit titkokra meg ilyen-olyan mondvacsinált ürügyre hivatkozva, ezzel kellett volna foglalkozniuk.
Ebből a hozzáállásból látható, hogy gondolatikat a Kft. és az azon keresztül folyó pénz jobban leköti, mint holmi közhasznúság.
Elveszítette az OMME a közhasznúságát a haszontalan vezetés miatt!

Egyet értek Csuja László kezdeményezésével!

Nagyernyei Attila

*

kiskakas

 • *****
 • 3185
QUQURIQ!!!

Üdvözlet a közhasznúság Híveinek!!!

Tisztelt Tagság!

A küldött közgyűlési szavazás arról döntött, hogy továbbra is maradjunk közhasznúak!!!
Márpedig az OMME elnökének jogi végzettsége miatt tudni kellett volna, hogy ha nem tesz eleget a törvénynek, szankcionálni fogják az OMME-t!
Tehát Ő az egyszemélyi felelős a törvénytelenségért, amit az OMME alapszabálya ellen vétett!
1.   Mert, legfelsőbb döntéshozó testület az OMME-ba az Küldöttközgyűlés!!!
2.   Második vétsége, hogy a Magyar állam törvényeivel szembe szállt!
3.   Megtévesztette az OMME vezetését, a megyei elnököket és a küldötteket!
4.   Mindezt, tudatosan , előre kitervelten végezte, ezzel veszélybe keverte az OMME-t! (12 000 méhészt)!

A rendkívüli küldöttgyűlés alkalmat ad arra a lehetőségre, hogy „szeretett” elnökünktől elbúcsúzzunk!

Igen, én is csatlakozom Csuja László azon indítványához, hogy az etikai bizottság elnöke, fegyelmivel javasolja a kizárását az OMME-ből,  Dr. Mészáros Lászlót.

Mint látható, hogy a jelen elnök, nem a méhész társadalmunkat részesíti előnyben, hanem a maga érdekeit, fizetését szeretné minél tovább érvényesíteni!
Ezért kérek minden méhész társat, hogy foggal, körömmel ragaszkodjunk a közhasznúsághoz, keressétek meg az elnökeiteket és küldötteiteket, és eszközöljétek ki, hogy a közhasznúság mellé szavazzanak.
A fegyelmi eljárás szavazáskor is az elnök menesztésére kell szavazni, a fenti mulasztásai miatt!

A kiskakas!

« Utoljára szerkesztve: 2014. Október 22. 17:50 írta kiskakas »

*

Geddekas

 • *****
 • 5833
Azért az OMME vezérkara nem ma született bárányokból áll.

Bármelyik IB, EB vagy Etikai bizottsági tag felállhatott volna és felhívhatta volna a két ez évi OV és egy Küldöttgyűlés figyelmét arra, hogy csúnya következményei lesznek, ha a törvényeket nem tartjuk be. A vezetésből három ember szólalt meg ebben a kérdésben helyesen, az egyik Dr. Fendrik Péter, a másik a mostani őszi OV-n Fekete József és Petrus Lajos. A többiek vagy hallgattak vagy a közhasznúság ellen kampányoltak felszólalásukban és az ülés szünetében is. Bocsánat, ha kihagytam volna valakit a protestáló vezetőségi tagok közül. Kérlek írjátok ide a fórumra azoknak a nevét is!

Miért nekem az egyszerű mezei küldöttnek kellett ez ügyben lépnem, amikor az OMME-nak van két olyan szerve - Ellenőrző Bizottság és Etikai Bizottság - amelyek hivatalból a törvényesség őrei?
Ők miért nem léptek eddig?
Miért kellett az ügynek úgy elfajulnia, hogy a bíró szólítja fel az OMME-t a törvények betartására?
Nem érzitek azt, hogy a helyzet szégyellni való?

Itt nincs helye olyan védekezésnek, hogy tulajdonképpen nem veszít semmit az OMME, ha nem közhasznú!
MIÉRT?
Mert az alapszabályunkat mindenképpen módosítani kellett volna 2014 május 31-ig.
Tulajdonképpen 2012-ben köteles lett volna az OMME a módosítást elvégezni és az új alapszabályt benyújtani, de a törvény 2014 május 31-ig türelmi időt adott az egyesületeknek, mert tudják a törvényalkotók, hogy sok egyesület évente csak egyszer tart közgyűlést és a pénzt is elő kell teremteni az alapszabályt szerkesztő jogásznak.

Ezeket a sorokat azért írtam fel ide, mert ma felhívott egy vezetőségi tag és próbálta megvilágítani nekem, hogy az IB, EB, ETB miért nem felelős az ügyben és hogy az OMME elnöke őket is félrevezette.
Már bocsánat, de miért nem álltak fel többen is az IB-ből, EB-ből, ETB-ből a tavaszi Küldöttgyűlésen, hogy drága "Mész-Bészi Lacika", "hát tegnap nem ebben állapodtunk meg és ne vezesd már félre a tisztelt küldötteket!". Sajnos ehelyett szépséges csönd volt "Mészi-Bész Lacika" szólója után, sőt helyeslő bólogatásokat és morgásokat láthattunk, hallhattunk. A küldöttek meg mély hipnózisban bevették a "Csipolla mester" dumáját, hogy jaj ne nyúljunk semmihez, mert akkor ránk dől minden és különben is ráérünk 2016-ig és teljes jószándékkal, jóhiszeműséggel csak arról szavaztak, amit "Csipolla mester" kért, tehát az alapszabályról semmit.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

Geddekas!

Többen azzal bombázzák az ellenzéket, hogy közülünk valaki az OMME elnökének székére pályázik.
Azt tudtuk mindig is, hogy az elnök széke olyan mint a Mészár szék.
A közfeladat ilyen, még ha nem közhasznú akkor is.
Ezt a rengeteg ütést amit kap, nem tudom hogy bírja.
Nagyernyei Attila

*

Geddekas

 • *****
 • 5833
Nagyon jó a felvetésed!

Többen hívtak délután, hogy van-e jelöltünk az elnöki székre? Valóban fontos kérdés. Nem mindegy, hogy ki és milyen szándékkal vállalja. Nevet mondani most nem célszerű, de a szempontokat viszont igen. Szedjük össze, hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie egy eredményesen dolgozó elnöknek!?
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

kiskakas

 • *****
 • 3185
QUQURIQ!!!

Tudjátok, aki csak a zsíros fizetésért csinálja, soha, soha nem lesz jó elnök!!!
Ha rajtam múlna, én az ügyvezetőnek adnék nagyobb bért, mert úgy is Ő az alkalmazott, az elnök meg mindenhol csak társadalmi funkcióban vállalja önként az elnöki titulust!!!
Ezt azért Mészi nagymester is beláthatná!

A baromfi udvarból egy demokratikus Kiskakas!
« Utoljára szerkesztve: 2014. Október 22. 19:47 írta kiskakas »

*

atya

 • *****
 • 1042
Szép estét mindenkinek!

kiskakas
Lehet, hogy nem tudjátok, de a miniszterelnöknek is van fizetése, mégis négy évente választják.
Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy senki ne legyen álszent, mert igenis a munka után jár a munkabér!
Hangsúlyozom, a MUNKA UTÁN - MUNKABÉR!
Ha nincs munka, vagy sok a selejt, akkor mindenhonnan megválnak a delikvenstől.
Tudomásul kell venni, hogy bárki is ("lesz") az elnök, senki nem várhatja el tőle, hogy társadalmi munkában végezze a dolgát.
Jelen esetben, csak annyi az elvárás, hogy ne nézzék hülyének a méhészeket, ne hazudozzanak nekik, és hogy szüntessék be a jogszerűtlen cselekedeteket.  És ez nem megy!!
Persze ez utóbbi azt is jelenti, hogy nem fű alatt kell, a járandóságot felvenni stb.
MOST MI A HELYZET??
___________________________________________________________________________________________

Geddekas
A leendő elnök személyével kapcsolatban, nekem az a meglátásom, nem az idegen nyelvek száma, és nem a diplomák mennyiségének kell lenni-e a mérvadónak. Persze ez is szempont, és soha nem árt ha van, de nem törvényszerű!
Biztosan mindenki ismer olyan magasan kvalifikált embert, aki a szakmájában jó, de emberileg egy nagy O.
Szerintem számít az, hogy mennyire karizmatikus, mennyire emberséges, és mennyire toleráns, és következetes.
Tehát szerintem az eredményesen dolgozni tudó elnök ismérve, az az, hogy kikkel veszi magát körül.
Kik azok a kollégák akik megtiszteltetésnek veszik, hogy vele dolgozva, kiteljesedhetnek munkájukban a méhészek javára. És máris kialakult egyfajta munkahelyi légkör.  Mert egy jó munkahelyi hangulatnak nincs párja.
Az a munkahely ahová az ember szívesen jár be, arra már majdnem azt lehetne mondani, hogy a munkám a hobbim.
MOST MI A HELYZET??
A sikerhez csak annyi kell, hogy képes legyél az életed a magad módján élni.

*

Geddekas

 • *****
 • 5833
Szerintem azzal mindenki tisztában van, ha Bross Péter indul az OMME elnöki székért, akkor fölényesen megnyeri, mert ő bírja a legnagyobb közbizalmat. Viszont ha nem vállalja a megmérettetést, akkor bárkik indulnak, mindnek az esélye közel azonos, hiszen vagy tagja a mostani vezérkarnak, vagy itt van az ellenzék oldalán vagy úgymond a semmiből előkerülve nevető harmadikként szeretné befutni, de mindenképp csak résztámogatottsággal bír. Ugyanis gondolkodjunk egy cseppet. Mondjuk Lendvai Pali Komárom megyei közbizalommal rendelkezik és a tagság azzal akarja jutalmazni, hogy elnöknek javasolják. Lendvai Pali mondjuk vállalná és hajlandó az összeférhetetlenségeket megszüntetni, tehát hajlandó a helyi szervezet vezetéséről lemondani, és az szaktanácsadói posztról is hajlandó lemondani. Megkapja a megyei küldöttek szavaazatát és még mondjuk két szomszédos megye mellé fog állni. Szép eredmény egy más tisztséghez, de az OMME elnöki székéhez nagyon karcsú. Ezt hamar belátja Lendvai Pali és inkább nem adja fel a biztos pozíciót a bizonytalanért. Sok helyi vezető fog hasonlóan gondolkodni.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

Re:Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László ellen
« Válasz #10 Dátum: 2014. Október 23. 20:44 »
Valaki segítsen már nekem eligazodni közhasznúság-ügyben?
Tehát adott az OMME, aminek a korábbi vezetői sok-sok (társadalmi!!) munkával elérték, hogy az egyesület megkapja a közhasznú státuszt, ennek minden előnyével és többletmunkájával együtt.
Aztán adott az OMME, aminek a korábbi vezetői sok-sok (társadalmi!!) munkával elérték, hogy ezekhez a feladatokhoz (elméleti és gyakorlati ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem = mézvizsgálatok, stb.) az egyesületnek legyen pénze is - igen, a nemzeti programból.
És most, az egyesület jelenlegi elnöke, egy szép nagy (fizetett!) apparátussal a háta mögött azon hőbörög, hogy neki (meg a munkatársainak) dolgozni kell...? A fizetésükért? Hű-ha...
(Nem vagyok hülye, tudom, hogy ez csak a kifogás, de könyörgöm, valaki, aki találkozik-beszél vele, vagy csak "szerencséje" van élőben meghallgatni az előadását, szóljon már neki, hogy álljon le ezzel a hülyeséggel....Legalább annyi vér legyen a pucájában, hogy kimondja a valódi ellenérveit!)

Re:Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László ellen
« Válasz #11 Dátum: 2014. Október 23. 20:53 »
Jakabadam!
Itt az érv.
www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0
Nagyernyei Attila

*

Geddekas

 • *****
 • 5833
Re:Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László ellen
« Válasz #12 Dátum: 2014. Október 23. 22:06 »
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG:

Ez is fontos szempont. Több nagyon fontos jogszabály határozza meg, hogy mik a meg nem engedett pozíció viszonyok.

A Polgári Törvénykönyv, Civiltörvény, és azok a jogszabályok, amik az EU-s pénzek felhasználását szabályozzák, tehát nemcsak a MNP-re született miniszteri rendelet, hanem az EU-s pénzek felhasználásának rendjének szabályai.

Lefordítva a hétköznapi nyelvre a következők:
Nem lehet egyszerre helyi szervezet elnöke, szaktanácsadó és Intéző Bizottsági tag valaki.
Tovább egyszerűsítem:
Nem lehet az OMME elnöke az, aki egyben egy tagszervezet elnöke.
Nem lehet valaki
 - szaktanácsadó, ha helyi elnök,
 - szaktanácsadó, ha IB vagy EB vagy ETB tag,
 - IB vagy EB vagy ETB tag, ha helyi elnök,
A pozíció és álláshalmozások kora lejárt.
Az élet a legjobb tanítómester, eltekintve attól, hogy minden tanítványát megöli. Bár az erdő zsugorodott, de a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert annak a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.

*

kiskakas

 • *****
 • 3185
Re:Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László ellen
« Válasz #13 Dátum: 2014. Október 23. 22:38 »
QUQURIQ!!!

Nem csak a ” A pozíció és álláshalmozások kora lejárt, „ hanem a mandátumuk is lejárt!
Egy vezetés sem csinált ennyi baromságot mint ezek!

Kiskakas!

Re:Etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése Dr. Mészáros László ellen
« Válasz #14 Dátum: 2014. Október 24. 10:10 »
"Tehát adott az OMME, aminek a korábbi vezetői sok-sok (társadalmi!!) munkával elérték, hogy az egyesület megkapja a közhasznú státuszt, ennek minden előnyével és többletmunkájával együtt.
Aztán adott az OMME, aminek a korábbi vezetői sok-sok (társadalmi!!) munkával elérték, hogy ezekhez a feladatokhoz (elméleti és gyakorlati ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem = mézvizsgálatok, stb.) az egyesületnek legyen pénze is - igen, a nemzeti programból.
És most, az egyesület jelenlegi elnöke, egy szép nagy (fizetett!) apparátussal a háta mögött azon hőbörög, hogy neki (meg a munkatársainak) dolgozni kell...? A fizetésükért? Hű-ha..."

Jakabadam gyönyörűen megfogalmazta a mai magyar OMME valóságot. Azért , jó lenne a küldöttgyűlésen is tudatni a többséggel is ezt, akár ebben a megfogalmazásban vagy szó szerinti idézéssel.

Üdv. jani bátya